H.S.V. “De Vrolijke Visser/Het Grootslag”

 

      houdt op maandag 21 september 2020 haar

         A l g e m e n e   L e d e n v e r g a d e r i n g

 

in clubhuis “Pampus” aan de Zuiderdijk 6, Bovenkarspel.

 

Aanvang: 20.00 uur.

 

In verband met de coronamaatregelen is er beperkte capaciteit in Pampus.

Aanmelden tot 13 september via de app, website en facebook of  bij

de secretaris: 0228-516923. Het bestuur beslist hierover op 14 september.

 

A G E N D A:

 1. Opening
 2. Mededelingen en binnengekomen stukken
 3. Notulen van de najaarsvergadering van 14 november 2019
 4. Verslag secretaris
 5. Verslag jeugd- en wedstrijdcommissaris
 6. Financieel verslag 2019
 7. Verslag kascommissie
 8. Begroting 2020
 9. Verkiezing nieuw lid kascommissie
 10. Vaststelling contributie 2021.

Bij de invoering van de vispas in 2007 is de contributie vastgesteld    op € 26,00.

Een paar jaar later is dat zelfs verlaagd tot € 25,00 en dat   is het al die jaren gebleven.

Door verhogingen van de afdracht is deze gestegen tot € 23,25 per lid.

Daar komt voor de automatische betaling nog € 0,75 bij, samen € 24,00.

Blijft dus € 1,00 over voor de vereniging en dat is natuurlijk veel te kort.

De afgelopen jaren hebben we op het kapitaal ingeteerd, maar dat moet

natuurlijk niet te lang duren. Ook in 2020 wordt er nog ingeteerd.

Het voorstel van het bestuur is om de contributie m.i.v. 2021 te verhogen

tot € 27,50. Voor de jeugd handhaven we de huidige € 10,00.

 1. Bestuursverkiezing:

Afredend en niet herkiesbaar: Chris Messchaert.

Aftredend en herkiesbaar: Rens de Boer en Dirk Bielsma.

Door het overlijden van Ron van den Bold is er een extra vacature.

Bestuurskandidaten kunnen zich tot 14 september, uitsluitend schriftelijk, aanmelden bij de secretaris.

 1. Voorstellen. (Schriftelijk indienen bij de secretaris tot 14 september.)
 2. Rondvraag
 3. Sluiting.